Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

股東會相關資訊

華興電子工業股份有限公司民國91年4月2日於證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃,
並於民國97年10月21日於臺灣證券交易所掛牌上市(股票代碼6164)。
相關投資資訊請至以下網站查詢:

 

公開資訊觀測站精華版 http://newmops.twse.com.tw/mops/web/t146sb03
一、股利資訊  (股票代碼6164)  查詢

近年股利分派情形如下:

股利年度 現金股利
(元/股)
現金股利發放日 股票股利
(元/股)
盈餘配股
股票股利
(元/股)
公積配股
股票股利 發放日 除權息 基準日 除權息 交易日 股東會日期
110
--
--
--
--
--
--
--
1100608
109
--
--
--
--
--
--
--
1100805
108
--
--
--
--
--
--
--
1090611
107
0.20
1080724
--
--
--
1080630
1080624
1080605
106
0.40
1070725
--
--
--
1070630
1070622
1070605
105
0.85
1060726
--
--
--
1060702
1060626
1060608
104
0.53774083
1050825
--
--
--
1050802
1050727
1050608
103
0.85
1040729
--
--
--
1040708
1040702
1040610
102
1.00
1030806
--
--
--
1030714
1030708
1030612
101
0.30
1020814
--
--
--
1020723
1020717
1020613
100
0.50
1010822
--
--
--
1010801
1010726
1010619
99
0.49
1000930
0.39
--
1000930
1000831
1000825
1000622
98
0.50
990908
0.35
--
990921
990823
990817
990618
97
0.85
980806
--
--
--
980714
980708
980610
96
0.40
970905
1.00
--
970905
970730
970724
970613
95
0.79
960823
0.31
0.18
960906
960805
960730
960613
94
0.58
950830
--
0.19
950914
950812
950804
950609
二、前十大股東名單
基準日:111年4月10日 單位:股
姓名 本人持有股份(股數) 本人持有股份(持股比率)
劉守雄
5,276,694
5.27%
范和明
2,624,001
2.62%
嘉誼投資股份有限公司
1,884,000
1.88%
張文杰
1,876,000
1.88%
張簡文傑
1,688,306
1.69%
林人文
1,656,253
1.66%
周月枝
1,230,412
1.23%
楊麗真
1,141,333
1.14%
李珍玲
879,077
0.88%
莊訓傳
803,000
0.80%
三、開會通知書、股東會議事手冊、股東會年報、股東會議事錄